Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ

НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ДВХФУ ГР. СТАРА ЗАГОРА

Глава седемнадесета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Чл. 93. Правата и задълженията на потребителите на социални услуги произтичат от действащите национални нормативни документи, регламентиращи ползваната от тях социална услуга, подписаният договор и ПВРТО.

 • Потребителят има право:
 1. Да получава комплексно обслужване – социално, медицинско и битово.
 2. Да прекрати договора за социални услуги с ДПЛФУ по собствено желание, след предварително известие от 7 дни и като изплати дължимата до момента такса, спазвайки процедурата;
 3. Да получава съдействие при комуникация с външни институции;
 4. Да участва в програми за социална интеграция и социализация;
 5. Да присъства на всички мероприятия организирани в Дома;
 6. Да получава съдействие при осъществяване на контакти с близки и приятели;
 7. На домашен отпуск след предварително подадено заявление;
 8. На съдействие за получаване на медицинско обслужване, което се урежда при условията и реда на: Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договр.
 9. На съдействие за медицинско обслужване от личните лекари при спазване на стандартите и критериите за здравни грижи от ППЗСП.
 10. На предоставяне на здравословна, качествена и задоволяваща потребностите храна, при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
 11. На личен избор на меню, освен в случаите с направена оценка на потребността от диетично хранене. Потребностите при необходимост;
 12. Да ползва легло с постелен инвентар, гардероб, нощно шкафче, стол, маса, санитарен възел - в стая за двама;
 13. Да ползва общите помещения в Дома;
 14. Да получава съдействие при закупуване на лекарства по предписание на лекар със собствени средства;
 15. Да оставя (по желание) на съхранение пари и други материални ценности при касиера на ДПЛФУ, като подпише предавателно-приемателен протокол;
 16. На посещения от близки и познати в рамките на утвърдения пропускателен режим;
 17. Да заявява ползване на гостната стая в рамките на утвърдения за ползването й ред;
 18. Да участва в колективните органи на управление на ДПЛФУ.Потребителят се задължава:
 1. Да подпише договор за ползване на социалната услуга;
 2. Да спазва ПВРТО и правилата за пожарна и аварийна безопасност;
 3. Да спазва установения в Дома дневен режим;
 4. Дневният режим на потребителите от месец октомври до месец март включително е както следва:
- 7:00 AM - ставане от сън
7:00 AM - 8:00 AM - сутрешен тоалет
8:00 AM - 9:00 AM - закуска
9:00 AM - 12:00 PM - рехабилитация или трудотерапия
12:00 PM - 1:00 PM - обяд
1:00 PM - 2:00 PM - почивка
2:00 PM - 3:45 PM - рехабилитация или трудотерапия
3:45 PM - 6:00 PM - свободно време
6:00 PM - 7:00 PM - вечеря
7:00 PM - 9:00 PM - свободни занимания
9:00 PM - 10:00 PM - вечерен тоалет
10:00 PM - 7:00 AM - сън

 1. В периода от месец април до месец септември вкл. Промяната е във времето за сън – 11:00 РМ – 7:00АМ;
 2. Да плаща уговорената месечна такса в срок съгласно действащата процедура;
 3. Да поддържа хигиена в помещенията;
 4. Да поддържа личната си хигиена;
 5. Да спазва установения хигиенен режим;
 6. Да опазва имуществото на ДПЛФУ и да носи имуществена отговорност при повреда;
 7. Да декларира всяка промяна в здравния си и социален статус;
 8. Да спазва пропускателния режим в Дома;
 9. Да спазва етичните норми спрямо останалите потребители и персонала;
 10. Да спазва всички последващи и допълващи Правилника задължения.
 • На потребителя се забранява:
 1. Да нарушава установения дневен режим;
 2. Да премества предмети и инвентар от едно помещение в друго без разрешението на директора;
 3. Да внася, ремонтира и монтира отоплителни, нагревателни, битови електроуреди и мебели без писменото разрешение на директора.
 4. Да приготвя храна и да включва отоплителни ел.уреди в спалното помещение;
 5. Да внася и употребява алкохол, упойващи вещества, наркотици и оръжия;
 6. Да пуши в сградата;
 7. Да отглежда домашни животни и птици в спалното помещение;
 8. Да допуща гости в спалното помещение през нощта независимо от степента на родство;
 9. Да ползва гаражните клетки извън предназначението им;
 10. Преместване от една стая в друга без разрешението на определената комисия по разместване.