Прием

Молба по образец (приложение № 1);

Декларация по образец (приложение№ 2);

Декларация за работа с личните данни;

Декларация за разкриване на данъчно – осигурителна информация;

Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние (приложение № 3).

Като бланка се дава от ДСП, заедно с пълния комплект документи и формуляри, но бланката може да бъде получена и от личния лекар;

Медицинско удостоверение за психично състояние по образец (приложение № 4)

Като бланка се дава от ДСП и се попълва от правоспособен психиатър;

Социална оценка на кандидат-потребителя по образец (приложение № 5);

Медицинска бележка за Чревно заразно носителство.

Издава се от медицинска лаборатория без направление по съответните цени и важи в срок от един месец;

Медицинска бележка за чревни паразити.

Издава се от медицинска лаборатория без направление по съответни цени и важи в срок от един месец;

Бележка за контактност

валидност 3 дни, взема се от личния лекар преди самата дата определена за настаняване). Издава се по бланка и образец от личния лекар

Удостоверение за размера на пенсията

Получава се от Териториално подразделение на НОИ

Експертно решение на ТЕЛК, с над 50% инвалидност с водеща диагноза за физическо увреждане или в общите съпътстващи заболявания да присъства физическо увреждане.

Решението е необходимо да бъде заверено в картотеката на ТЕЛК

Болнични епикризи;

Решението е необходимо да бъде заверено в картотеката на ТЕЛК

Удостоверение за декларирани данни от общинско звено „Приходи“ (по местоживеене).

С този документ се удостоверява притежанието на движимо или не движимо имущество;

Удостоверение за извършени сделки от Агенция по вписванията през последните пет години.

Ако лицето е получило доход в размер над 4 500лв, то съответно заплаща пълния размер на разходите при престоя си в ДПЛФУ за пет години за напред, а не само процент от тези разходи.;

Ксеро копие на лична карта;

Настанителна заповед от Дирекция социално подпомагане;

Доклад – предложение от ДСП;

Ако кандидат – потребителят ползва някакви помощни средства и те са закупени с държавни средства, да представи съответната заповед за отпускането им или приемо – предавателни протоколи

Целта е те дa бъдат проследени, кога им е правен ремонт, кога има възможност да им бъдат отпуснати нови и т.н.;

Здравно осигурителна книжка (синя);

Рeцептурна книжка;

Епикризи от болнични заведения, ако има такива;

Документ за Новата финансова помощ, издава се за срок от пет години

позната още като интеграционни добавки (социална оценка);

След попълването и подаването на изброените до тук документи и формуляри в Дирекция социално подпомагане, същата в срок от 14 дни посещава адреса на кандидат – потребителя и изготвя Социална оценка и Социален доклад;

Свидетелство за съдимост

Последният документ се издава от ДСП – Настанителна заповед;

При постъпване в ДПЛФУ се предплаща депозит от 100лв. към таксата от първия месец;

Необходима е храна за първия ден, тъй като първото требване се прави за следващия ден.